IMAMER OM KORANEN

Mon de mener at den skal adlydes?

Danske imamer - også de, der regnes som progressive - mener, at Koranen er Allahs åbenbarede ord. Det vil sige at de er fundamentalister. Se her hvordan fire imamer forholder sig til Koranen, når det gælder stening og piskeslag. Dette område bliver de af og til udfordret på. Men deres måde at ræsonnere på kan gælde alle andre ting. Hvordan mon de ville svare, hvis det drejede sig om straffen for frafald?

* Sherin Khankan  *  Waseem Hussein  *  Abdul Wahid Pedersen  *  Fatih Alev

Sherin Khankan. Født 1974 i Danmark. Medstifter af Kritiske Muslimer og medstifter af og imam ved Maryam-Moskeen i København, som er en kvindemoske. Var medlem af Radikale Venstre, men blev kaldt "kontroversiel", da hun i 2002 nægtede at tage afstand fra sharia-lovgivning. Hun meldte sig herefter ud.

Foto: Hchristophersen.

Wikimedia Commons

Sherin Khankan - reformisten: Kritisk tilgang ikke rettet mod Koranen

Kristeligt Dagblad 2011: Hvad siger islam om stening?

Sherin Khankan 2011: Er imod enhver form for dødsstraf og barbariske straffemetoder. Hun fortæller, at Allah ikke påbyder stening i Koranen, kun piskeslag. Stening er fra hadith, og Allahs ord vejer tungere end Hadith. Piskeslag for utugt (24:2) skal mest ses som forebyggende og kan stort set kun forekomme, hvis der er 4 øjenvidner og personen insisterer på at fortsætte. Khankan efterlyser retslærde, der kan hjælpe med at tolke sharia i forhold til nutidens samfund. Hun fortæller, at mange ser islam som mangfoldig og universel, fordi den kan tilpasses ethvert samfund, og der er plads til at være indbyrdes uenige. Khankan fortæller, at Allah er nådig og barmhjertig, for sådan starter alle suraer i Koranen, undtagen sura 9. Khankan forklarer, at når man tolker en tekst, så er det afgørende at kende den fulde sammenhæng, som det enkelte vers indgår i.

Kristeligt Daglad 2015: Er det er muligt at reformere islam?

Sherin Khankan 2015: Svarer ja, men kun hvis man ved en reform forstår en nylæsning af Koranen i forhold til den verden og den tidsalder, vi lever i. Man skal ikke afskrive opfattelsen af Koranen som Allahs ord. Khankan fortæller, at de kristne reformatorer jo heller ikke afskrev Guds ord, men vendte tilbage til essensen af kristendommen for at forstå og fortolke den i en moderne kontekst.

Sherin Khankan er medstifter af foreningen Kritiske muslimer. I Kritiske muslimers manifest bringer Khankan  citater fra både Koranen og hadith (profetens sædvane). Med citaterne vil hun blandt andet vise, at både Koranen og Muhammed bifalder, at mennesker søger viden. I manifestet står, at Kritiske muslimers kritiske tilgang ikke er rettet mod Koranen. Den er rettet mod dogmatiske fortolkninger, tradition og kultur, som jo kan være fejlbarlige, modsat Koranen. Khankan citerer vers 13:2, for at vise, at Koranen netop bifalder denne kritiske tilgang: 

 

  • Allah ændrer visselig ikke et folks skæbne, førend de (selv) ændrer det, som er i deres hjerter.

 

Fakta om vers 13:2: 

Hele verset lyder (i Ellen Wulffs oversættelse):

  • Han [som taler hemmeligt og åbenlyst og evt. skjuler sig] har ledsagere foran sig og bagved sig, som på Allah befaling vogter over ham. Allah ændrer ikke noget i folk, førend de ændrer, hvad der er i dem selv. Når Allah ønsker noget ondt for et folk, kan det ikke afvendes. Ud over Ham har de ingen, som er nær.

Versets kontekst kan du selv udforske i Sura 13 (Tordenen). Verset var en trussel til de i Medina, der var i opposition til Muhammed eller uenige i hans handlinger (fx i forhold til de vantro fra Mekka og jøderne). Verset fortæller, at Allah ved hvad de taler om, og at de ikke kan skjule sig, og ingen kan afvende "Allahs vilje" med hensyn til folk, Han ønsker ondt. 

Waseem Hussein. Født 1983 i Danmark af pakistanske forældre. Uddannet civilingeniør.  Fængselsimam i Vestre Fængsel siden 2011. Formand for foreningen og moskeen Dansk Islamisk Center.

Waseem Hussein - fængselsimamen: Kan ikke afskrive den hellige tekst
 

Politiken 2016: Spørger til et bebudet "manifest" for at være muslim i Danmark, som Waseem Hussein sammen med Fatih Alev og Naveed Baig ifølge denne kronik ville lave efter at TV-dokumentaren Moskeerne bag sløret havde skabt debat.

 

Waseem Hussein 2016: Fortæller, at manifestet kunne slå fast, at "vi er fælles borgere", og at den danske lov gælder, og hvilke idealer, man som muslimer skal stræbe efter. Det skal ikke udtrykke en holdning til kontroversielle dele af islam, som fx stening for utroskab, dødsstraf for at konvertere osv. Hussein siger: Vi er ikke ude på at revolutionere islam. Vi kan ikke løbe fra, hvad der står i de islamiske kildetekster. Når man ikke kan det, så må man i stedet "forstå islam i en dansk kontekst". Hvis det kommende manifest fastslår, at kærlighed og frihed er centrale værdier for danske muslimer, så vil det fx betyde, at vold mod kvinder, som ikke går med tørklæde, er uacceptabelt.

DR 2016: Hvad betyder det, at du "anerkender", at stening og piskeslag står i islams tekster?

Waseem Hussein 2016: Man må forholde sig til, at det står der, i stedet for at  tage afstand. Hussein forklarer, at man ikke kan tage afstand, for det er jo en del af den hellige tekst. Man kan ikke afskrive den hellige tekst. Ifølge Hussein er det naturligt, at Sharia ikke skal gælde i Danmark. Dette fordi landet har et retssystem, der ikke tillader det. Han understreger dog med hensyn til Sharia, at Koranen lægger stor vægt på, at tvivlen skal komme den anklagede til gode, og det er tilladt at fortolke, hvornår der fx er tale om en forbrydelse. 

DR 2016: Kan du fortolke Koranen i en sådan grad, at stening ikke bør forekomme noget sted?

Waseem Hussein 2016: Det er ikke min opgave. Det er ikke mig, der skal stå med det ansvar på mine skuldre. Det er et statsretsligt anliggende.

Abdul Wahid Pedersen. Født 1954 i Sverige. Tidligere navn: Reino Arild Pedersen. Konverterede til islam i 1982. Medstifter af Islamisk-kristent studiecenter.

 

Foto: Villy Fink Isaksen

Wikimedia Commons

Abdul Wahid Pedersen - konvertitten: Vi er ikke bemyndigede

En læser hos Religion.dk 2002: Tager du som dansk imam afstand fra steningerne i Nigeria?

Abdul Wahid Pedersen 2002: Svarer nej. Han medgiver, at "vi kan hurtigt blive enige" om, at stening til døde er en meget grusom form for afstraffelse. Men det ændrer ikke på, at den er blevet forordnet af Skaberen selv. Vi er derfor ikke bemyndigede til at ændre på dem. De ting, som er givet i Koranen eller af Profeten Muhammad i en utvetydig form, står ikke til diskussion blandt muslimer, siger Wahid Pedersen, og forklarer: I samme øjeblik, vi sætter disse ting til diskussion, ville vi jo i bund og grund have erklæret os som ikke troende på Allah og Hans budbringer og ville dermed have stillet os selv uden for Islam. Det får du naturligvis ikke nogen muslim til at gøre.

Wahid Pedersen forklarer, at straffen i stedet skal "forstås på den rette måde", nemlig at det ikke er meningen, at man skal begå hor. Han fortæller, at der er meget strenge krav til domfældelse i islam. Derudover mener han, at pressen fokuserer alt for meget på en enkeltbegivenhed (steningen i Nigeria). Hvorfor fokuserer man ikke på situationen i Tjetjenien i stedet?

Religion.dk, 2008: Du forsvarer at en mand kan have flere koner, hvis der er overskud af kvinder. Hvad med det omvendte, altså at en kvinde kan have flere mænd?

Abdul Wahid Pedersen 2008: Svarer, at nu bliver det en teoretisk diskussion. Han kan kun sige,  at det er ikke noget, mennesker kan gå ind og argumentere med Allah om. Når Allah har givet en bestemt tilladelse, så betyder det ikke, at vi kan sætte os ned og diskutere med Allah, om vi nu lige skal lave om på den her regel, udvide den eller fjerne den. Vi må bare forholde os til den, som den er.

Fatih Alev. Født 1972 i Ishøj. Imam i Dansk Islamisk Center.

 

Ivrig forsvarer for Erdogans religiøse AK-parti. Formand for Unionen af Europæiske Tyrkiske Demokrater (UETD), som kritiseres for at være AKP's forlængede arm i Europa.

Fatih Alev - den "moderate": De, der er uenige, betragtes ikke som muslimer 
 

Spørgsmål fra brugere af Religionsdebatten 2002: Du og Abdul Wahid Pedersen fører jer frem som om I repræsenterer "det sande islam", når I udtaler jer om sharia-straffe. Hvordan kan i sige at I repræsenterer det sande islam? Det lyder også som om I taler udenom og ikke giver et klart svar, når det gælder stening. Giv os nu et klart svar.

Fatih Alev 2002: Svarer, at visse tænkere "med muslimske navne" i de sidste årtier har slået til lyd for, at det kun må være Koranen, og ikke hadith, der vejleder muslimer. Men de bliver ikke betragtet som muslimer af flertallet af de muslimske lærde. For religiøse og bevidste muslimer er Profetens vejledning (hadith) også aktuel i moderne tid, siger Alev. Han forklarer: Hvis Koranen alene kunne gøre det, så kunne Allah jo blot have sendt den som bog - uden nogen mellemled. Nej, profetens rolle i Islam skal ses i lyset af eksemplets magt, som er det bedste pædagogiske værktøj, hvilket Allah vidste.

Alev fortæller, at selvom stening ikke er foreskrevet i Koranen, så mener flertallet af lærde med speciale i islamisk jura, at straffen står foreskrevet klart og tydeligt i overleveringerne om Profetens sædvane, altså i hadîth-samlingerne. Han forklarer, at hadith er en supplerende kilde til forståelsen af Koranens bud om straffen for hor, da Allah i Koranen forpligter de troende til at adlyde Ham og Muhammed.

Alev adresserer, at nogle muslimske kritikere har hævdet, at han og Abdul Wahid Pedersen har misforstået Islam: Jeg kan muligvis godt tage fejl. Men det kan et flertal af muslimske lærde ikke. Så med mindre kritikerne selv er uddannede indenfor islamisk jura, så er det ret sandsynligt dem, der har taget fejl. For de har ikke et flertal af muslimske retslærde bag sig.

 

Alev mener, at det ville være gavnligt for debatten, hvis kritikerne kan referere til specialister indenfor islamisk jura, som bekræfter deres reformistiske standpunkter.

Til støtte for sit standpunkt refererer Alev blandt andet vers 4:80:

  • Den, der adlyder Udsendingen, adlyder Allah, og hvis nogen vender sig bort! - Vi har ikke udsendt dig som deres vogter.

Til at tænke over ....

Fatih Alev : At adlyde Udsendingen er at adlyde Allah

(Dvs. straffen står foreskrevet klart og tydeligt i overleveringerne om profeten) 

Abdul Wahid Pedersen: Straffen skal forstås på den rigtige måde

(Dvs. det jo bare er for at forebygge forbrydelsen, og vi ikke kan jo ikke argumentere om noget, Allah har givet tilladelse til)  

Waseem Hussein: Koranen lægger stor vægt på at tvivlen skal komme den anklagede til gode 

Sherin Khankan: Allah er nådig og barmhjertig, for det står i alle suraer undtagen en.