top of page

6. MEKKA 621-622

Eller: Dommedagsbeskrivelserne

Beskrivelser af den nært forestående Dommedag
Suraerne på denne side er vist i den rækkefølge, som de ifølge Egyptian Standard Chronological Order (1924) skulle være åbenbaret for Muhammed. Ifølge den skulle de være åbenbaret ca. 621-22, dvs. i tiden op til Muhammed og hans følgeres udvandring til Medina.

Kendetegnende for suraerne i denne den af Koranen er, at de handler ekstra meget om den forestående Dommedag - selvom beskrivelser af Dommedag og Guds straf og belønning i efterlivet findes overalt i den. I islamisk fortolkning skyldes disse åbenbaringer den tilspidsede konflikt i Mekka, som gjorde det nødvendigt at true de vantro og indgyde håb hos de troende. 

Men mange vers i Koranen indikerer, at dens forfattere forventede, at Dommedag ville indtræffe snart - i deres egen levetid. For eksempel opfordrer sura 52 til at vente tålmodigt på at dommen falder, og stå i bøn om natten imens, og sura 69 taler om "Det kommende". Starten af 600-tallet, hvor Koranens budskaber oprindeligt blev prædiket, har været en usikker tid i Mellemøsten. Den var præget af en 25 år lang krig mellem de to store imperier, som endte i Sassaniderigets sammenbrud. Mange tolkede disse omvæltninger ind i Biblens profetier om Dommedag og Messias' komme. Det er oplagt, at den bevægelse, som Koranen beskriver som "de troende", har været en dommedagsbevægelse. Læs mere om dette i afsnittet: Dommedagsprofeten med fokus på Jerusalem 

Opdateret april 2022

(74) Sura 23: De troende (118 vers)

Lykkelige er de troende

Lykkelige er de troende (23:1). De er ydmyge i bønnen, giver almisse og vogter deres køn - dog ikke over for deres hustruer og slavinder, for det kan man ikke bebrejde dem (23:6), men hvis de efterstræber andre end dem, begår de en overtrædelse. De våger over det gods, som Gud har betroet dem og overholder pagten med Ham. De troende er arvtagerne. De skal arve Paradiset (23:11).

 

En præcis beskrivelse af menneskets skabelse

Vi skabte mennesket. Først af det fineste ler, og dernæst blev det sat som en dråbe i en "solid bolig". Dråben gjorde Vi til levret blod, blodet til en klump kød. Kødet gjorde Vi så til knogler, og knoglerne beklædte Vi med kød. Til sidst lod Vi det opstå som en ny skabning" (23:14). Herefter skal I dø og genopvækkes på opstandelsens dag. ​Over jer har Vi skabt syv himmelbaner, og Vi sender regn ned, som giver haver og frugter til menneskene. Også kvæget har Vi skabt.

Noahs folk troede at en djinn var faret i ham

Vi sendte Noah ud til sit folk. Men de øverste blandt dem sagde, at man ikke skulle følge ham, fordi han blot var et menneske, som en djinn var faret i. Så bad Noah Gud: Hjælp mig, de beskylder mig for at lyve. Da åbenbarede Gud for Noah, at han skulle føre et par af hver art ind i sit skib, og at folket ville blive druknet.

 

Hjælp mig, de beskylder mig for at lyve!

Efter Noah lod Gud et nyt slægtled opstå, og Han sendte også dem en udsending. Men de øverste sagde igen, at folk ikke skulle adlyde ham, for han var kun et menneske. De sagde, at det er umuligt at vække de døde op, når de er blevet til støv og knogler. Så bad udsendingen til Gud: Hjælp mig, de beskylder mig for at lyve. Da gjorde Gud dem til halmstrå. Bort med de folk, der handler uret!

 

Gud lod derefter flere nye slægtled opstå. Historien gentog sig den ene gang efter den anden: De beskyldte udsendingene for at lyve. Og hver gang endte det sådan: Bort med de folk, der ikke tror (23:44).

 

Så sendte Vi Moses og Aron ud med Vore tegn. Farao og hans øverste sagde, at folk ikke skulle tro på dem, fordi de kun var mennesker - og løgnere. Vi tilintetgjorde dem.

Gud gjorde Maria og Jesus til et tegn!

Vi sendte Moses Skriften. Derefter gjorde Gud Maria og hendes søn til et tegn (23:50). Marias søn sagde til folk: "Dette er jeres fællesskab, spis blot af alle de tilladt ting. Jeg er jeres Herre, frygt mig" (23:52). Men så brød de med hinanden med hensyn til skrifter. 

 

Velstand og sønner betyder ikke, at Gud er med dig

Lad blot de vantro forblive i deres afgrund en tid endnu. Hvis de tror, at Guds fremskynder det gode for dem, fordi Han har givet dem velstand og sønner, tror de fejl. Nej, det er de troende, som ængsteligt giver bort, der fremskynder de gode ting for sig selv. De lægger op til det hinsidige.  Vi bebyrder ingen over evne. Hos os er der et skrift, som vil fortælle sandheden (23:62). Ingen vil blive snydt: Straffen vil  komme over dem, som lever i overflod, og som sagde "Der er faret en djinn i ham!" (23:70).

De bliver først ydmyge, når de ser Helvede

Hvis man fulgte deres lyster, ville verden fordærves. Du siger sandheden og kalder dem til en lige vej.  vej. Hvis Vi forbarmede os over dem og ophævede deres modgang -  så ville de alligevel bare fremture i deres overmod (23:75). Vi lod straffen ramme dem, men de ville stadig ikke give efter og ydmyge sig (23:76). Først når Vi åbner porten til Helvede, bliver de fortvivlede. 

 

De vantro tror på, at Gud er herre over de syv himle

De vantro siger stadig, at de ikke tror på, at de døde kan vækkes til live, når de er blevet til støv og knogler. Spørg dem: Hvem tilhører jorden og alt på den? Hvem er herre over de syv himle? (23:86) Hvem har herredømmet over alting? De vil svare: Allah! (23:89) Spørg, hvordan de kan være så forgjorte. Vi har bragt sandheden, og det er dem, der lyver. Gud har ikke taget sig nogen søn! Han er hævet over alt, hvad de sætter ved Hans side.

 

Gud er i stand til at lade Muhammed se den kommende tilintetgørelse

Bed til din Herre: "Hvis Du lader mig set det, som Du truer dem med, så sæt mig ikke blandt de uretfærdige" (23:93). Sig også: "Hos dig søger jeg tilfugt mod satanernes fristelser". Vi er i stand til at lade dig se, når de får straffen. Når døden rammer de vantro, vil de tigge og bede om at komme ud fra Helvede. Men så vil Han sige: "I spottede mine troende tjenere. I lo altid af dem. I dag gengælder jeg dem, fordi de holdt ud. Sejren er deres" (23:111).

------------ oOo ------------

Et lån fra Salmernes bog

Vers (23:1):Vendingen "lykkelige er de troende" findes også i Salmernes bog, fx  Salme 1, Salme 32, Salme 41, Salme 112, Salme 119 og Salme 128. Også andre steder i Koranen er der lån fra salmernes bog. Se også:

Sex med slavinder  - en senere tilføjelse

Vers 23:6 tillader de troende polygami og sex med slavinder. Den franske islamolog Guillaume Dye har vist, at vers 23:6-7 er en senere tilføjelse til den oprindelige tekst. Den oprindelige tekst beskriver fromme leveregler og kommer fra kristne katekismer. Der er nøjagtig den samme tilføjelse i Koranens sura 70. Se den overbevisende forklaring i denne video: Odon #6: The Qur'an sexualizes Christian Texts!.

Embryologi i Koranen?

Vers 23:14 prøver at forene beretningen om Gud, der skabte mennesket af ler, med mere naturvidenskabelige opfattelser af fosterets udvikling. Nogle muslimer mener, at vers 23:14 er et såkaldt videnskabeligt mirakel, som beviser, at Koranen må være fra Allah - for hvordan kunne et menneske - og endda en analfabet fra den arabiske ørken - i 600-tallet have kendt til embryologi. Beskrivelserne af fosterets udvikling i stadier minder dog om den græske læge Galens (ca. 129-200), hvis ideer har været til stede i Mellemøstens store byer. På wikiislam findes en oversigt over antikkens og senantikkens ideer om fosterets udvikling. Koranens beskrivelser at menneskets skabelse indgår altid i en sammenhæng, hvor tilhørerne skal overbevises om, at Gud kan genskabe mennesket på Dommedag. 

Hvordan er Maria og Jesus et tegn? 

Vers 23:50: Ifølge Koranen er Maria og hendes søn et tegn på, at Gud kan skabe, hvad Han vil (og dermed kan få de døde til at genopstå på Dommedag). Maria fik nemlig barn uden at en mand havde rørt hende. Gud sagde blot "bliv til" (3:47). Gud skabte ifølge Koranen Jesus af jord - ligesom Adam (3:59).

Polygami.png

Tilladelsen til polygami og sex med slavinder blev tilføjet til den oprindelige tekst, som kom fra en kristen katekismus

23. De troende

(75) Sura 32: Tilbedelse (30 vers)

Ingen tvivl om, at Skriften er nedsendt fra Skaberen

’ - L - M. Der er ingen tvivl om, at Skriften er nedsendt fra Alverdens Herre. Eller siger de: "Han har fundet på den?" Nej. Det er sandheden! Gud har skabt himlen og jorden og alt derimellem på seks dage, hvorefter Han satte sig på tronen (32:4). Han styrer det hele fra himlen, og alt vil stige op til Ham igen på en dag, som svarer til 1000 år efter jeres beregning (32:5). 

 

Alting har Han skabt mesterligt. Han skabte kun mennesket af ler første gang. Alle dets efterkommere har Han skabt af "en foragtelig væske" (32:8). Derefter har formet det og blæst sin ånde ind i det (32:9).

 

Vi kunne have retledt alle - men ordet skal gå i opfyldelse

Alligevel er menneskene utaknemmelige. De tror ikke på, at de kan blive skabt igen efter at de er formuldet i jorden. Sig til dem, at en dødsengel vil bringe dem bort. Kunne du blot se, hvordan de, der forbrød sig, vil fortryde, når de står over for deres Herre. Hvis Vi ville, så kunne Vi have retledt alle. Men Mit ord vil gå i opfyldelse: "Jeg vil fylde Helvede med djinner og mennesker" (32:13).

 

Måske vil jordisk straf få dem til at omvende sig?

Kun de, der kaster sig ned i tilbedelse, og som i frygt og længsel beder om natten (32:16) og giver bort af det, Gud har givet dem, vil komme i Haven. De gudløse vil komme i den selvsamme ild, som de har kaldt for løgn. Og foruden den store, evige straf, vil Vi også lade dem smage noget af den mindre, jordiske straf. Måske kan det få dem til at vende om? (32:21).

Ingen handler mere uret end dem, der vender sig væk fra sin Herres tegn. Vi gav Skriften til Moses og gjorde den til retledning for Israels børn (32:23). Så tvivl ikke på, at I vil møde Ham!

Kalkulerer de med at udsætte omvendelsen til sidste øjeblik?

Kan de da ikke se Vors tegn? De tilintetgjorte byer og vandet, der giver liv til den udtørrede jord? De spørger: "Hvornår kommer Dommedag så - hvis du siger sandheden?" Sig til dem, at det ikke nytter noget at tro, at de kan få henstand, når Dommedag først er indtruffet. Vend dig væk fra dem og vent. De venter også (32:30).

------------ oOo ------------

En dag på 1000 år

Vers 32:5: I Johannes' Åbenbaring er der en beskrivelse af, at Satan blev bundet i 1000 år, mens "den første opstandelse" finder sted.

Forskellige kalendere

Vers 32:5: Nogle muslimer tolker udtrykket "1000 år efter jeres beregning" som at Gud har en anden tidsregning end menneskene. Det "forklarer", hvorfor Dommedag endnu ikke er indtruffet, selvom Koranen mange steder tydeligt giver indtryk af, at Dommedag er nært forestående. Flere steder i Bibelen nævnes det, at "hos Gud er én dag som tusind år" (Se her). 

 

Men måske kan "efter jeres beregning" også handle om noget andet. For eksempel at publikum var jøder eller kristne. Eller at de brugte en anden kalender end Koranens forfatter(e), som brugte månekalenderen. I store dele af Mellemøsten brugte man i senantikken en sol-månekalender, hvor månederne blev bestemt af månen, mens året blev bestem af solen. Der blev så med jævne mellemrum indsat en skudmåned. Den hebraiske kalender er også en sol-måne-kalender. Der har i Koranens miljø været strid om, hvad den rigtige kalender var. I vers 9:37 understreges det, at skudmåneder "forstærker vantroen".

Se også:

 • Sura 70: Dommedag varer  halvtreds tusind år.

 • Sura 27 - om Dyret i åbenbaringen

 • Sura 14 - En ny himmel og en ny jord

Dommedag.jpg

En dag som varer 1000 år - ifølge jeres beregning.

32. Tilbedelse

(76) Sura 52: Bjerget (49 vers)

Himlen vil svinge og bjergene komme i skred

Ved bjerget! Og ved et skrift, der er optegnet på udbredt pergament! (52:3) Og ved Huset, som besøges: Herrens straf vil falde. Da vil himlen svinge frem og tilbage (52:9), og bjergene vil komme i skred. På den dag vil det ikke være godt for de vantro. De vil blive kastet i Helvedes ild som gengæld for deres gerninger, og der vil blive sagt: "Det er den ild, I kaldte for løgn! Er det måske trolddom? Brænd nu i den!" (55:16)

 

Unge drenge som "skjulte perler" i Paradis

De gudfrygtige vil derimod fryde sig i lyksalighedens haver. De vil ligge tilbagelænet på lejer i række, og Vi vil give dem sortøjede jomfruer (52:20).  Unge tjenere, der er "som skjulte perler" (52:24), vil gå rundt og servere for dem. De troende vil tale om, hvordan de tidligere var ængstelige. Men så skånede Gud dem for den hede straf.

De vantro siger "Han er digter og besat"

Fortsæt med at advare. De er hverken besat eller en digter, sådan som de siger (52:30). Sig blot til dem: Hold udkig efter dommedag!

De siger "han har opfundet de". Lad dem da frembringe et budskab magen til dette, hvis de taler sandt (52:34). Eller er de måske skabt af intet? Har de skabt himlen og jorden? Ejer de himlens skatte? Har de måske magten? Nej, de tror ikke! Skulle Gud måske have sønner og døtre? Eller har de måske adgang til det skjulte, så de kan skrive det hele ned?

 

Profeti om tordenskraldet

Eller de har måske lagt listige planer? De vil selv blive overlistet!  Lade dem blot være - indtil den dag, hvor de bliver ramt af tordenskraldet (52:45). Vent tålmodigt på, at dommen falder, og stå i bøn om natten (52:48). 

------------ oOo ------------

Et aramæisk ord

Sura 52 hedder "At-Tur", hvilket er oversat til Bjerget. Men ordet "Tur" er ikke arabisk. Det er aramæisk. Derfor må selv muslimer, der kan arabisk,  ty til korankommentarer for at se, hvad det betyder (se fx her).  Ordet "Tur" er blandt andet fundet i mandæiske besværgelser, hvor man først  påkalder magterne og derefter udtaler forbandelsen. "Bjerget" er sandsynligvis Sinai, idet der straks efter sværges ved "et skrift". Der er rigtig mange aramæiske ord i Koranen - hvilket indikerer, at den har en aramæisk baggrund. Se meget mere om dette i Thomas Alexanders serie 3 Minute Quran Study (start evt. med episode 6).

Koranens kosmologi -  et beduintelt?

Vers 52:9 fortæller, at på Dommedag vi himlen svinge frem og tilbage, og bjergene vil komme i skred. Det lyder umiddelbart mærkeligt, at himlen skal svinge frem og tilbage, men Koranen forklarer selv, at bjergene er teltpæle (78:7). Jorden er bredt ud som et tæppe (51:48), og Himlen beskrives noget, som "helt uden revner" (50:6), og som noget, der kan "rulles sammen" på Dommedag (21:104), og himlen og jorden hang engang samme, indtil Gud rev dem fra hinanden (21:30). Det minder unægteligt lidt om et telt ...

Dommedag er tæt på

Vers 52:45 og 52:48 antyder, at Koranens forfatter har troet, at Dommedag var meget tæt på - så tæt, at man kunne vente tålmodigt og lade de vantro være, indtil det ville ske. Mange vers i Koranen antyder direkte, at Dommedag er nær. Men også de mange beskrivelser af tilhørernes kommentarer ("Hvornår kommer det så?") antyder det. Se for eksempel: 

Sura 54 - Timen er nær og månen spalter sig (54:1)

Sura 21 - Menneskets afregning er nær (21:1)

Sura 53 - Det, der nærmer sig, kommer nærmere (53:57)

Sura 40 - Advar dem om dagen for det, der nærmer sig (40:18)

Sura 75 - De spørger, hvornår det så indtræffer (så de kan synde)

Koranens kosmologi?

52. Bjerget

(77) Sura 67: Herredømmet (30 vers)

Skyts mod satanerne

Velsignet være Han, som har herredømmet (67:1). Han er i stand til alt: Han har skabt død og liv for at sætte menneskene på prøve. Han har skabt syv himle, og der er ingen revner i den. Den nederste himmel er endda smykket med lys som skyts mod satanerne (67:5). 

De, der ikke tror på det, vil blive kastet i Helvede. Det vil foregå sådan: Der vil lyde stønnen, og hver gang en ny flok kastes i, så spørger vogterne, om der da aldrig kom en advarer til dem. Og de vil fortyde bitterligt og ønske, at de dog bare havde hørt efter. Så var de aldrig kommet i Helvede (67:10).

 

Nogen skjuler deres gudsfrygt

Men de, der frygter Gud i det skjulte, har en stor løn i vente. Uanset om man taler skjult eller åbent, så ved Gud godt, hvad ens hjerte rummer. Skulle Han ikke have den viden? Han, der har skabt alt?

Kan I føle jer i sikkerhed?

Kan I føle jer i sikkerhed for, at Skaberen ikke lader jer synke i jorden? (67:16) Eller sender en sandstorm ned over jer? Se bare på fuglene, der flyver. De har ikke andet end Den Barmhjertige til at holde sig oppe (67:19). Hvem andre end Han kunne være en hærstyrke for jer, og hjælpe jer? (67:20) Hvem kunne forsørge jer, hvis Han trak sin forsørgelse tilbage?

De vantro spørger: "Hvornår vil truslen gå i opfyldelse, hvis I siger sandheden?" (67:25). Sig til dem, at, at du kun er en advarer, og at kun Gud ved, hvornår det sker (67:26). Sig: "I skal få se, hvem af os, der i vildfarelse".

------------ oOo ------------

Stjernekrig mod satanerne

Vers 67:5: Koranen beskriver flere steder, at stjerneskud er skyts mod satanerne. Se for eksempel:

 

 • Sura 37 - Oprørske sataner beskydes med stjerner, så de ikke kan lytte til det højeste råd i himlen

 • sura 15: Sataner, der i smug prøver at udspionere, hvad der sker i himlen, vil få et stjerneskud efter sig.

 • Hadith - Muhammed uddyber over for sine følgere, at satanerne lytter i himlen og så bliver beskudt (også her)

Stjernekrig mod satanerne.

67. Herredømmet

(78) Sura 69: Det Kommende (52 vers)

De satte sig op mod udsendingen

Det Kommende. Hvad er Det Kommende? Hvordan kan du vide, hvad Det Kommende er? Tordenslaget tilintetgjorde Thamūd, og Ād blev udslettet med en sandstorm, som varede i syv nætter og otte dage. Intet er tilbage. De satte sig op mod Guds udsending (69:10).

 

Den der får sit skrift i højre, og den der får sit skrift i venstre hånd

Når der blæses i hornet på Dommedag, vil jorden og bjergene løftes op og blive knust til støv. Himlen vil åbne sig, og englene vil stå ved revnens sider, mens otte af dem bærer din Herres trone (69:17). Alle bliver ført frem for Gud. De, som får deres skrift i den højre hånd, vil få et behageligt liv i Haven med alt, hvad de kan spise og drikke. Men de, der får deres skrift i den venstre hånd, vil blive grebet, bundet og lagt i en 70 alen lang lænke (69:32). De vil drikke materiefyldt væske og brænde i helvedesilden. Deres magt og rigdom vil ikke nytte dem noget nu.

 

Vi havde skåret hans pulsåre over

Nej, jeg sværger! Dette er en ædel udsendings ord (69:40). Ikke en digters, som I påstår!

Det er sendt ned fra Alverdens Herre. Hvis han havde udspredt rygter og usandheder om Os, så havde Vi grebet ham og skåret hans pulsåre over (69:46). Ingen havde kunnet hindre det.

 

Vi ved, at nogle af jer kalder den for løgn. Den er en plage for de vantro. Men den er den sikreste sandhed (69:51).

------------ oOo ------------

 

Muhammeds pulsåre

Vers 69:46: "Hvis han lyver om Os, vil vi skære hans pulsåre over". Ifølge islamisk historie blev Muhammed forgiftet af en jødisk kvinde, hvis mandlige familiemedlemmer var blevet dræbt, da muslimerne angreb den jødiske oase Khaybar. Han døde ikke, men hans helbred blev svækket. Da Muhammed døde i 632 skulle han ifølge en hadith have sagt til sin unge yndlingshustru Aisha:

"Åh! Jeg mærker stadig smerten forårsaget af den mad, jeg spiste i Khaybar, og denne gang føler jeg, at min pulsåre bliver skåret over af den gift"

Det er et mysterium, hvordan dette kan have sneget sig ind i de "autoriserede" hadithsamlinger, da det jo faktisk antyder, at Muhammed har løjet om Allah - og derfor fik sin pulsåre skåret over.

Muhammeds død

Muhammed følte, at hans pulsåre blev skåret over.

69. Det Kommende

(79) Sura 70: Himmelstigerne (44 vers)

Dommedag vil var 50.000 år

Nogen spørger Muhammed  om den uafvendelige straf. Intet kan afværge den for de vantro. Gud råder over himmelstigerne, og englene og ånden vil stige op til Ham på Dommedag. Den dag vil vare 50.000 år (70:4). De vantro ser den som noget fjernt, men Vi ser den som nær (70:7). Så udvis smuk tålmodighed.

 

Man kan ikke købe sig fri af straffen

På Dommedag vil himlen være som smeltet kobber. Og de, som forbrød sig og vendte ryggen til og gik deres vej, eller som pugede sammen, vil ønske, at de kunne løskøbe sig selv, deres sønner, deres hustru, deres slægt. Som om det kunne frelse dem. Men nej, den flammende ild vil flå huden af deres hoveder (70:16)

 

De troende vil blive hædret i Paradis

Gud har skabt mennesket sådan, at det er bekymret i modgang og gerrig i medgang. Men ikke de, som overholder deres bønner, giver almisse, og som tror på Dommens dag. Og som værner om deres køn - dog ikke over for deres hustruer og slavinder, for det kan man ikke bebrejde dem (70:30). Og som er påpasselige med det gods, der er dem betroet. De vil blive hædret i Paradis.

Vi kan skifte de vantro ud med nogle, der er bedre

Hvad er der med de vantro? De løber frem imod dig med fremstrakt hals. Ønsker de at komme i lyksalighedens haver? Nej, de ved udmærket godt, hvad Vi har skabt dem af. Jeg sværger ved Gud, at Vi kan skifte dem ud med andre, der er bedre end dem (70:41).

Lad dem bare snakke og fordrive tiden. På Dommedag skal de nok blive ydmyge.

------------ oOo ------------

En dag på 50.000 år

Vers 70:4: Ifølge islamisk tolkning er der ikke nogen modsigelse er i, at Dommedag er 50.000 år i forhold til Sura 32, hvor varigheden af Dommedag er 1000 år. Pointen er, at vi mennesker ikke kan fatte Guds tidsregning, og at ingen derfor kan fatte, hvor lang, deres straf i Helvede vil være - eller at Dommedag er nærmere, end de tror, sådan som de efterfølgende vers siger.

Sex med kvindelige slaver

Vers 70:30: Koranen tillader sex med kvindelige slaver og polygami. Ifølge den islamiske historie havde Muhammed - som jo er eksemplet på den levevis, Allah ønsker - selv adskillige kvindelige sex-slaver i Medina. Se en liste over dem på Wikiislam. Se også:

 • Sura 33 - Slavinder, som Gud har givet profeten i bytte, er seksuelt tilladte for ham

 • Sura 4 - Muslimer har tilladelse til at have sex med slavekvinder, som er gift

 • Sura 66 - Historien om  denne sura er, at Muhammeds hustru Hafsa engang greb ham i at dyrke sex med slavepigen Maria - i Hafsas hus

Tilladelsen i vers 70:30 er dog formentlig noget, der senere er tilføjet til den oprindelige tekst. Se mere om dette under Sura 23 ovenfor.

Dommedag himmel

Dommedag er nærmere, end de vantro tror.

70. Himmelstigerne

(80) Sura 78: Budskabet (40 vers)

Bjergene som teltpæle

De spørger hinanden om det vældige budskab om Dommedag, som de er uenige i. Bare vent - de skal få se! Har Vi måske ikke skabt himlen og jorden, og skabt mennesket som par? Har Vi ikke gjort jorden til et hvilested, med bjergene som teltpæle (78:7), og de syv himle som faste bygningsværker ovenover? Har Vi ikke skabt natten og dagen - og en lysende lampe? (78:13)

 

Evig tortur i Helvede er lige for lige

Afgørelsens dag er fastsat. Der blæses i hornet, himlen åbnes, og menneskene kommer i flokke. Bjergene kommer i skred. For de overmodige venter Helvede, hvor man ikke kan få andet at drikke end hedt, forrådnet vand (78:25). Det er gengæld for, at have kaldt Guds tegn for løgn. Lige for lige (78:26).

 

Vin og svulmende bryster i Paradis

For de gudfrygtige venter derimod haver og vingårde, og jævnaldrende kvinder med svulmende bryster (78:33) og et altid fyldt bæger (78:34). Der vil de ikke høre dårlig tale eller løgn. De vil dog ikke kunne henvende sig til Gud. På den dag, hvor ånden og englene står på række, kan kun den, som Gud vil, få lov at tale. 

 

vi advare jer om den nært forestående straf. Når den rammer, vil de vantro sige: "Gid jeg var støv!"(78:40).

------------ oOo ------------

Bjerge som teltpæle

Vers 78:7: Læs mere om Koranens kosmologi under sura 52 ovenfor. 

Jomfruerne i Paradis var måske bare druer

Vers 78:33: Christoph Luxenberg har argumenteret for, at jomfruerne i det islamiske Paradis er en mistolkning af den oprindelige aramæiske tekst, som oprindeligt handlede om, at der ventede de troende druer i Paradis. Se mere om dette i sura 56 (Det uafvendelige)

Jomfruer.jpg

Jomfruer med svulmende bryster venter de troende i Paradis

78. Budskabet

(81) Sura 79: Dem, der strækker ud (46 vers)

 

De ormædte vantro vækkes på Dommedag

Ved dem, der strækker ud (79:1) og er meget livlige, og som flyver afsted og styrer alt: Dommedag vil komme! Det ene jordskælv vil følge det næste, og de døde skal genopvækkes. På den dag vil de vantro sige: "Skal vi virkelig tilbage til den første tilstand, selvom vi er ormædte knogler?" (79:11). Det skal de. De vil vågne til ét eneste skrig.

 

Farao ville ikke ledes

Har du hørt fortællingen om Moses? Hans Herre råbte til ham: "Gå Farao og spørg, om han ikke kunne tænke sig at blive renset, og om ikke du skal lede ham til Gud". Men Farao var opsætsig og kaldte Gud størstes tegn for løgn. Han kaldte folk sammen og råbte: "Jeg er jeres øverste herre". Så gjorde Gud ham til et advarende eksempel (79:25).

Skulle det være sværere end at bygge himlen?

Han har bygget og formet himlen, skabt nat og dag og siden bredt jorden ud (79:30). Skulle I være sværere at skabe end det? På Dommedag, når den største flodbølge kommer, da vil de overmodige, som valgte det jordiske liv, havne i helvedesilden. Men de, der frygtede deres Herre og nægtede sig selv, hvad de havde lyst til, vil komme i Haven.

 

De spørger dig om, hvornår Timen så vil indtræffe. Hvordan skulle du kunne sige det?. Du kan blot advare. Når de ser Timen, vil det være som om de kun har ventet en aften (79:46)

------------ oOo ------------

Hvem er dem, der strækker ud?

Vers 79:1: Ifølge islamisk fortolkning er dem, som strækker ud, de engle, som trækker sjælen ud af mennesket, når han dør. De, som flyver afsted, er de engle, som har travlt med at udføre Allahs befalinger. Og de, som styrer alt, er de engle, som styrer verden i overenstemmelse med Allahs vilje. (Se fx her)

De vantro taler sammen inden genopvækkelsen

79. Dem der strækker ud

(82) Sura 82: Spaltningen (19 vers)

Der er nogle, der vogter på jer

På Dommedag vil himlen vil spaltes og stjernerne spredes. Havene går over deres bredder, og gravene åbnes. Alle vil vide, hvad de gjort og ikke gjort. Gud vil spørge de vantro mennesker, hvad det er, der har bedraget dem angående deres gavmilde Herre.

 

I kalder dommen for en løgn! Men der er nogle, der vogter på jer (82:10), og som skriver alt ned (82:11). De fromme vil komme i lyksalighed, mens de skamløse vil komme til at brænde i helvedesilden.

 

Hvordan kan du vide, hvad Dommens dag er? Det er den dag, hvor ingen kan gøre noget for nogen, og hvor alting beror på Gud" (82:19).

------------ oOo ------------

Hvem er det, der vogter?

Vers 82:10: Det er naturligvis engle, der vogter. Se også:

 • Sura 86 - Der findes ingen, som ikke har vogtere.

 • Sura 72 - Gud har sat vogtere på sine udsending. De holder øje med om man viderebringer budskabet.

 • Sura 6 - Gud har sendt vogtere ud på alle  (6:61).

 • Sura 26 - Gud ser dig, når du stiller dig op.

 • Sura 64 - Gud ved alt om menneskene: Hvad de holder hemmeligt, hvad de siger, og hvad de har i hjertet.

Stjernetelt.jpg

Himlen vil spaltes og stjernerne spredes på Dommedag

82. Spaltningen

(83) Sura 84: Kløvningen (25 vers)

Han var glad blandt  sine folk - men Herren så ham

På Dommedag, når alting adlyder Gud, og når himlen kløves, og jorden kaster alt sit indhold bort. Da vil den, der i sit liv har stræbt mod sin Herre, få sit skrift i den højre hånd. Han vil gå glad tilbage til sit folk. Men den, der får sit skrift fra ryggen, skal brænde i helvedesilden. Han var glad blandt sine folk (84:13) og troede aldrig, det ville ændre sig. Men hans Herre så ham...

Hvorfor vil de ikke kaste sig ned, når Koranen bliver læst op?

Ved skumringen! ved natten, som dækker den til! Ved månen! I kommer længere og længere ud! Hvorfor vil de ikke tro og kaste sig ned, når Koranen bliver læst op for dem? (84:20) Men nej. De vantro kalder den for løgn.

Forkynd dem en pinefuld straf! Men de, der tror og gør gode gerninger, har løn uden forbehold i vente (84:25)

Rød nebula.jpg

Himlen kløves på Dommedag.

(Billedet viser en rød nebula - et kosmisk fænomen i rummet)

84. Kløvningen

(84) Sura 30: Byzantinerne (60 vers)

 

De troende vil fryde sig, når Byzantinerne sejrer

’ - L - M. Byzantinernes hær blev besejret i landet nærved (30:2). Men de vil igen sejre om nogle år. Når det sker, vil de troende fryde sig over Guds hjælp. Gud afgør tingene, og Han hjælper hvem Han vil. Det er et løfte (30:6).

De, der bliv tilintetgjort, gjorde det mod sig selv

Mange tror ikke på, at de skal møde Gud på Dommedag. Men Gud har skabt alting i sandhed og til en fastsat frist. Har de da aldrig draget omkring i landet og set, hvordan det er gået med de mægtige folk, der levede før dem? Deres udsendinge bragte dem klare beviser. Men de kaldte Guds tegn for løgn og drev spot med dem. Gud gjorde dem ikke uret, da Han tilintetgjorde dem. De gjorde uret mod sig selv. De handlede ondt. (30:10).

 

Skabelsen er tegn på at Gud kan genskabe mennesket på Dommedag

På Dommedag vil menneskeheden blive opdelt i to (30:14): De, der tror og gør gode gerninger vil blive lyksaliggjort, mens de vantro vil smage straffen i Helvede.

 

Gud kan kan genoprejse mennesket på Dommedag, på samme måde som Han giver jorden liv igen efter at den er død (30:19). Blandt Hans tegn er, at Han skabte mennesket af støv (30:20), og at Han skabte hustruen af manden og satte kærlighed og barmhjertighed mellem dem (30:21).

 

Det er også et tegn, at Han skabte himlene og jorden - og menneskene med forskellig farve og sprog (30:22). Han skabte søvnen om natten og dagen til stræben efter Hans gunst. Det er også et tegn, at himlen og jorden kun består på Hans befaling . Derfor vil menneskene også komme frem fra deres grave i jorden, når Gud befaler det (30:25). 

 

Det er menneskets natur at være gudssøgende

Det er let for Gud at skabe og at genskabe det hele. Han er ophøjet, og alle er Ham underdanige. Er jeres slaver måske på lige fod med jer selv? (30:28) Sådan fremlægger Gud tegnene nøjagtigt for folk, der kan forstå. Derfor skal man vende sig mod religionen. Det er den rette religion, og det er menneskets natur at være gudssøgende. Frygt Mig og hold bøn! Vær ikke blandt dem, der sætter andre ved Guds side - eller blandt dem, der forårsager splittelse og gør deres religion til retninger og bare fryder sig over deres eget (30:32).

Menneskene er utaknemmelige

Menneskene er utaknemmelige: Når de har modgang, påkalder de deres Herre, men når Han så har hjulpet, så sætter de andre ved Hans side. De fryder sig når det går godt, men når noget ondt så rammer dem som straf deres synder, mister de modet. Gud tildeler rundhåndet til nogle, og knap tilmålt til andre (30:37). Derfor skal man give til slægtningene og de fattige. Alt hvad man giver, vil man få dobbelt igen hos Gud. Han har skabt jer og forsørger jer. Kan nogen af dem, som I sætter ved hans side måske gøre det?

Gud har påtaget sig at hjælpe de troende

Utaknemmeligheden og fordærvet er blevet tydeligt på jorden. Han vil lade de utaknemmelige smage noget af det, de har gjort. Han har før sendt udsendinge ud og hævnet sig på dem, der forbrød sig. Drag rundt i landet og se, hvordan det gik med dem, der levede før jer.

 

Gud påtog sig at hjælpe de troende (30:47). Løft dit ansigt mod den rette religion før straffen falder! For på den dag bliver man delt. Se dog sporene af Guds barmhjertighed: Han giver jorden liv efter den er død. Han giver de døde liv. Han kan alt (30:50).

 

De vil sværge, at de kun har ventet en time

Du kan ikke få de døve til at høre eller få de blinde ud af deres vildfarelse. Kun de, der overgiver sig til Gud vil høre. På Dommedag vil de vantro sværge, at de kun har ventet en time. Men de, der har fået tro og viden, vil sige: "I har ventet til opstandelsens dag.  Men I havde ingen viden!"

 

De vil sige: I er kun bedragere

Vi har givet dem alle slags lignelser i denne Koran. Men selv hvis du bragte dem et tegn, ville de vantro alligevel bare sige: "I er kun bedragere" (30:58). Sådan forsegler Gud de vantros hjerter.

Hold ud! Gud løfte skal nok blive til virkelighed (30:60).  

------------ oOo ------------

En reference til krigen mellem byzantinerne og perserne

Vers 30:2-30:6: Passagen om byzantinernes nederlag i "landet nærved" refererer formentlig til persernes sejr over byzantinere ved Antioch i 613, eller deres erobring af Jerusalem i 614. Den forudsagte sejr "om nogle år" har været byzantinernes sejr ved Kappadokia i 622, som nærmest knuste perserne. Krigen mellem de to imperier varede fra 602 til 628 og gjorde dem svage. Efter byzantinernes sejr trak disse sig tilbage fra Mesopotamien, og det persiske Sassaniderige gik i opløsning. Dette banede vejen for, at arabiske herskere i området kunne gribe magten.

 

Det er sandsynligt, at den nuværende islamiske tidsregning, som starter i 622, netop oprindeligt skyldes arabernes uafhængighed - og ikke Muhammeds udvandring fra Mekka til Medina. Se mere om dette i afsnittet 622 - arabernes år. Versene i Koranen giver et hint om, at Koranens troende har befundet sig tæt på begivenhederne i den persisk-byzantinske krig.

Der var en gruppe bag Koranen?

Vers 30:58: De vantro vil - efter at "Vi" har givet dem lignelser i "denne Koran" - sige "I er kun bedragere". For de vantro har der altså været flere bag Koranen, og Koranen har har blot været en koran ligesom andre koraner. Se mere her:

 • Sura 36: Vi har ikke lært dig at digte - der finder en mission sted

 • Sura 25: Han får det dikteret

 • Sura 10: De beder om at få lavet Koranen om - der var flere koraner

 • Sura 41: Vi har lavet en arabisk koran - betydningen af en arabisk koran

 • Sura 16: Den, der lærer ham det, taler ikke arabisk

Byzantine_and_Sassanid_Empires_in_600_CE.png

Det Byzantinske Rige og det persiske Sassaniderige i starten ad 600-tallet

30. Byzantinerne

(85) Sura 29: Edderkoppen (69 vers)

 

Prøvelse og kamp - Gud vil se, hvem der lyver

’ - L - M. Regner de troende virkelig med, at de kan sige, at de tror, uden at blive udsat for prøvelse? Nej, Gud, vil vide, hvem der mener det, og hvem der lyver (29:3). De, der begår onde handlinger kan ikke løbe fra Gud. Men den, der kæmper, kæmper for sin egen skyld. Ikke for Guds. Gud er uafhængig. Hvis man tror og gør gode gerninger, så vil Han tilgive de onde handlinger og kun gengælde for de gode (29:7). 

 

Gud har pålagt menneskene, at man skal være god ved sine forældre. Men hvis forældrene bekæmper én for få én til at sætte andre ved Guds side, så skal man ikke adlyde dem (29:8). 

 

Gud vil vide, hvem der er hyklere

Der er nogen, som siger, at de tror. Men når de må lide for Guds skyld, så tror de, det er Guds straf, selvom det i virkeligheden er prøvelser fra mennesker. Hvis der så kommer hjælp fra Gud, siger de, at de var på Hans side hele tiden. Gud vil vide, hvem der tror rigtigt, og hvem der er hyklere (29:11).

 

De vantro siger til de troende, hvis de følger deres vej, så vil de se bort fra deres forseelser (29:12). Men de lyver! Og de vil blive draget til ansvar på Dommedag.

Abrahams folk tog kun afguder på grund af deres venskaber

Vi sendte Noah ud, og han levede blandt sit folk i 1000 år på nær 50 (29:14). Så frelste Vi ham og druknede alle dem, der handlede uret. Det er et tegn. Abraham sagde til sit folk, at de skabte en løgn ved at tjene afgudsbillederne ud over Gud. Han advarede dem mod at kalde det for løgn og sagde at de skulle tjene Gud. Da hans folk så ville brænde ham, frelste Gud ham fra ilden (29:24).

 

Abrahams folk havde kun taget sig afgudsbillederne på grund af deres indbyrdes venskab i det jordiske liv. Men på opstandelsens dag, når de skal i Ilden, vil de forbande hinanden (29:25).

 

Lot udvandrede for Gud sag

Lot troede på Abraham og sagde: Jeg vil udvandre til min Herre (29:26). Han fortalte til sit folk, at de var skamløse, fordi de gik til mænd og begik landevejsrøverier. Men det eneste svar han fik, var: "Så bring os da Guds straf, hvis du taler sandt". Lot bad Gud om at hjælpe sig mod dem. Så udslettede Gud folket og reddede Lot og hans familie. Undtagen Lots kone, for hun var en af dem, der sakkede bagud (29:33).

 

Kun de, der har viden forstår Guds lignelser

Også Madyans folk, Ād og Thamūd, Kora, Farao og Hāmān straffede Vi (29:39). Hver eneste gang bragte udsendingene klare beviser, men folk var hovmodige og beskyldte dem for løgn. Nogle folk lod Vvi drukne, andre lod Vi synke i jorden. Men det var ikke Gud, der gjorde dem uret. De handlede uret mod sig selv. De, der har andre guder end Gud er som edderkoppen: De har taget sig et skrøbeligt hus til bolig. Kun de, der har viden forstår Guds lignelser (29:43).

 

Vores Gud og jeres Gud er én

Læs op, op, hvad der er åbenbaret for dig af Skriften, og hold bøn. I skal kun strides på den pæneste måde med Skriftens folk. Bortset fra de af dem, der handler uret. Sig: "Vores gud og jeres gud er én, og til Ham overgiver vi os" (29:46). Således har Vi sendt Skriften ned til dig. De, som tidligere har fået Skriften, de tror på den. Kun de vantro afviser Guds tegn.

Du har aldrig tidligere læst et skrift op eller skrevet med højre hånd

Du har aldrig førhen har læst noget skrift op eller skrevet med din højre hånd. Havde du det, ville de, der kalder det bedrag, jo kunne tvivle (29:48). Det er et tydeligt tegn. Kun de, der handler uret afviser det. De spørger også, hvorfor der ikke er sendt tegn ned til ham fra hans Herre. Sig, at tegnene alene beror hos Allah. Du er kun en advarer. Det må være nok for dem, at Skriften er sendt ned (29:51). Gud er tilstrækkelig som vidne. Helvede vil omslutte de, der tror på bedraget.

Det hinsidige er livet - og Min jord er vid

I der tror: Min jord er vid, og det er Mig, I skal tjene (29:56). Alle skal dø, og så vil I blive bragt tilbage til Os. De, der holder ud, nok skal komme i Haven. Det jordiske liv er kun tidsfordriv. Det hinsidige er livet (29:64). Havde folk dog bare den viden!

 

Hvis du spørger dem, hvem der sender vand ned fra himlen og giver jorden liv, vil de svare: "Gud". (29:63). Men de forstår intet. Lad dem blot være utaknemmelige lidt endnu. Har de slet ikke set, at Vi har skabt et sikkert, fredhelligt område, mens folkeslagene omkring dem er blevet fejet bort? Ingen handler mere uret end den, der kalder sandheden for løgn.

De, der kæmper for Gud,  vil blive ledt ad Hans vej. Gud er med dem, der handler godt (29:69).

------------ oOo ------------

Udvandringen til Medina

Sura 29 siges (i den islamiske fortolkning) at være en af de sidste suraer inden Muhammed og hans følgere udvandrede til Medina i 622 på grund af forfølgelse i Mekka. I den kontekst kan suraen budskaber ses som en opfordring til at modstå pres fra de vantro i Mekka, være klar til at bringe ofre og kæmpe for Allahs sag - for ellers er man en hykler - og følge Lots eksempel: Han var klar til udvandre for sin Herres sag, mens hans kone sakkede bagud og gik til grunde sammen med de vantro. Allah skal nok hjælpe og belønne.

 

Vores gud og Skriftens folks gud er én

Vers 29:46 fortæller os, at "Skriftens folk" i Koranen er jøderne, Israels folk. Deres gud er nemlig én, ligesom de troendes (se sura 112) - og i modsætning til dem, der sætter andre ved Guds side, dvs. kristne, der tror at Jesus er Guds søn. Skriften er Toraen, og Koranen indeholder dele fra den. Otte steder i Koranen står: "Vi gav Moses Skriften" (fx 17:2), og i sura 7 fortæller Koranen, at Moses' tavler var "en nøjagtig fremlæggelse af alt" (7:145), og at Moses' folk fik Skriften i arv (7:169).

Lot udvandrede til sin Herre, mens hans kone sakkede bagud

29. Edderkoppen

(86) Sura 83: De karrige (36 vers)

Ve dem, der kalder det for løgn

Ve de karrige! Det er dem, der forlanger fuldt mål af andre men selv snyder med vægten. Det tror ikke, de vil blive genopvakt på den vældige dag. Men de vil blive stillet til regnskab over for Gud på Dommedag. De skamløses gerninger findes i et skrift, der hedder Sidjdjīn. Ve dem, der kalder det for løgn! Kun de, der er syndige og begår overtrædelser, kan kalde det for løgn (83:12). De påstår, at Guds tegn er sagn fra tidligere slægter. Men de vil brænde i helvedesilden.

 

Udsøgt vin i Paradis

De frommes fortegnelse findes i et skrift, der hedder Illiyyūn. De vil komme til at ligge på hynderne i lyksalighed og få udsøgt vin at drikke (83:25). Vinen vil være forseglet med moskus, iblandet noget fra kilden Tasnīm (83:27). 

På Dommedag er det de troende der ler af de vantro

De, der har forbrudt sig, lo engang ad dem, der troede. De blinkede til hinanden, når de troende kom forbi, og var i højt humør (83:31). Men på Dommedag er det de troende, der ler ad de vantro, mens de ligger der på hynderne og ser de vantro få deres straf for det, de gjorde.

Hvidvin.jpg

Udsøgt vin venter de troende i paradis

83. De karrige
bottom of page