SURAER FRA MEKKA 621-622

Kronologisk sammendrag

Hermann Corrodi - Karavane i sandstorm

Allah er i stand til at lade Muhammed se de vantros kommende straf

Sura 23

Muhammed skal blot vente på tordenskraldet

Sura 47

Kun Allah ved, hvornår det vil ske

Sura 67

Straffen i Helvede er lige for lige

Sura 78

Allah har påtaget sig at hjælpe de troende

Sura 30

Allah vil vide hvem der er hyklere

Sura 29

Ca. 150 personer udvandrede med Muhammed til Medina

(74) Sura 23: De troende (118 vers)

Lykkelige er de troende

Allah indleder: Lykkelige er de troende ... (23:1). De troende er ydmyge i bønnen, giver almisse og vogter deres køn - dog ikke over for deres hustruer og slavinder. Det er kun hvis de begærer nogen derudover. De våger også over det gods, som Allah har betroet dem og overholder pagten med Ham. De troende er arvtagerne. De skal arve Paradiset (23:11).

 

Menneskets skabelse uddybes

Allah beskriver i detaljer, hvordan Han har skabt mennesket: Først af det fineste ler, og dernæst blev det sat som en dråbe i en "solid bolig". Dråben gjorde Han til levret blod, blodet til en klump kød, kødet gjorde Han så til knogler, og knoglerne beklædte Han med kød. Til sidst lod Han det opstå som en ny skabning" (23:14). Allah siger til menneskene, at herefter skal de dø og genopvækkes på opstandelsens dag. Han fortæller også, at Han har skabt syv himmelbaner, og at Han sender regn ned, som giver haver og frugter til menneskene. Også kvæget har Han skabt.

Noahs folk troede at en djinn var faret i ham

Allah fortæller om dengang, Han sendte Noah ud. De øverste blandt hans folk sagde, at man ikke skulle følge ham, fordi han blot var et menneske, som en djinn var faret i. Så bad Noah Allah: Hjælp mig, de beskylder mig for at lyve. Da åbenbarede Allah for Noah, at han skulle føre et par af hver art ind i sit skib, og at folket ville blive druknet.

 

Bort med de folk, der ikke tror

Derefter lod Allah et nyt slægtled opstå, og Han sendte også dem en udsending. Men de øverste sagde igen, at folk ikke skulle adlyde ham, for han var kun et menneske. De sagde, at det er umuligt at vække de døde op, når de er blevet til støv og knogler. Så bad udsendingen Allah: Hjælp mig, de beskylder mig for at lyve. Da gjorde Allah dem til halmstrå. Bort med de folk, der handler uret. Derefter lod Allah flere nye slægtled opstå. Historien gentog sig den ene gang efter den anden. De beskyldte udsendingene for at lyve. Og hver gang endte det sådan: Bort med et folk, der ikke tror (23:44).

 

Så sendte Allah Moses og Aron ud med sine tegn. Farao og hans øverste sagde, at folk ikke skulle tro på dem, fordi de kun var mennesker - og løgnere. Allah tilintetgjorde dem. 

Derefter gjorde Allah Maria og hendes søn til et tegn. Marias søn sagde til folk: "Dette er jeres fællesskab, spis blot af alle de tilladt ting. Jeg er jeres Herre, frygt mig" (23:52). Men så brød de med hinanden med hensyn til skrifter. 

 

Tro ikke, at Allah er med dig fordi du har velstand og sønner

Allah siger: Lad blot de vantro forblive i deres afgrund en tid endnu. Hvis de tror, at Allah fremskynder det gode for dem ved at give dem velstand og sønner, tror de fejl. Nej, det er de troende, som ængsteligt giver bort, der fremskynder de gode ting for sig selv. De lægger op til det hinsidige.  Allah siger, at der hos Allah findes et skrift, som taler sandhed (23:62). Han garanterer, at ingen vil lide uret: Straffen vil  komme over dem, som lever i overflod, og som hovmodigt affærdigede Muhammed som historiefortæller eller sagde, at der var faret en djinn i ham (23:70).

Allah er magtesløs - de bliver ikke ydmyge selvom Han straffer

Allah forklarer, hvorfor Han ikke forbarmer sig over dem, der ikke følger Hans vej. Hvis Han gjorde det - og ophævede deres modgang -  så ville de jo bare blive ved med at fremture i deres overmod (23:75). Nej, Han lod straffen ramme de vantro folk. Men de ville stadig ikke ydmyge sig (23:76). Først når Han åbner porten til Helvede, bliver de fortvivlede. 

 

De tror at Allah er herre over de syv himle, men ikke på genopstandelsen

De vantro siger akkurat det samme som de tidligere slægter. De tror ikke, at de døde kan vækkes til live, når de er blevet til støv og knogler. Muhammed får besked på at spørge dem: Hvem tilhører jorden og alt på den? Hvem er herre over de syv himle? (23:86) Hvem har herredømmet over alting? De vil svare: Allah! (23:89) Muhammed skal så spørge, hvordan de kan være så forgjorte. Allah har ikke taget sig nogen søn! Han er hævet over alt.

 

Allah er i stand til at lade Muhammed se den kommende tilintetgørelse

Allah instruerer Muhammed i bede til Ham. Han skal sige: Allah, hvis Du lader mig set det, som Du truer dem med, så sæt mig ikke blandt de uretfærdige (23:93). Han skal også sige: "Hos dig søger jeg tilfugt mod satanernes fristelser". Allah siger, at Han faktisk er i stand til at lade Muhammed se, når straffen falder. Når døden rammer de vantro, vil de tigge og bede om at komme ud fra Helvede. Men så vil Allah sige: I spottede mine troende tjenere. I lo altid af dem. I dag gengælder jeg dem, fordi de holdt ud, sådan at sejren er deres (23:111).

Se hele sura 23 på engelsk her

Til toppen

Lykkelige er de troende

23:1: Se også vendingen i Salmernes bog, fx  Salme 1, Salme 32, Salme 41, Salme 112, Salme 119 og Salme 128.

Menneskers skabelse

Vers 23:14 samler op på nogle af de ting, Allah tidligere har nævnt om menneskets skabelse. Nogle muslimer ser verset som et af Koranens mirakler: For hvordan kunne Muhammed ellers for 1400 år siden have ramt fosterets udvikling så præcist? Se også: 

 • Sura 32 - det med leret og dråben præciseres yderligere

Herre over de syv himle

Vers 23:86: De syv himle. De vantro var enige i, at Allah var herre over både jorden og de syv himle.

 

(75) Sura 32: Tilbedelse (30 vers)

Der er ingen tvivl om skabelsen

Allah slår fast: Der er ingen tvivl om, at Koranen er nedsendt fra Alverdens Herre. Nogle siger, at Muhammed har fundet på det. Men nej. Det er sandheden! Allah har skabt himlen og jorden og alt derimellem på seks dage (32:4). Han styrer det hele fra himlen, og alt vil stige op til Ham igen på en dag, som svarer til 1000 år i menneskenes tidsregning (32:5). 

 

Allah har skabt alting mesterligt. Han præciserer nu, at han kun skabte mennesket af ler første gang. Alle dets efterkommere har Han skabt af "en foragtelig væske" (32:8). Derefter har formet det og blæst sin ånde ind i det (32:9).

 

Han kunne have retledt alle - men ordet skal gå i opfyldelse

Alligevel er menneskene utaknemmelige, erkender Allah. De tror ikke på, at de kan blive skabt igen efter at de er formuldet i jorden. Muhammed skal sige til dem, at en dødsengel vil bringe dem bort. Til Muhammed siger Allah: Kunne du blot se, hvordan de, der forbrød sig, vil fortryde. Hvis Allah ville, så kunne Han have retledt alle. Men Hans ord vil gå i opfyldelse: Han vil fylde Helvede med djinner og mennesker (32:13).

 

Allah tror på at truslen måske virker

Allah siger, at kun de, der kaster sig ned i tilbedelse og i frygt og længsel beder om natten (32:16) og giver bort af det, Allah har givet dem, vil komme i Haven. De gudløse vil komme i den selvsamme ild, som de har kaldt for løgn. Og foruden den store, evige straf, vil Allah også lade dem smage noget af den mindre, jordiske straf. Måske kan det få dem til at vende om? (32:21).

Kalkulerer de med at udsætte omvendelsen til sidste øjeblik?

Allah spørger igen: Jamen, kan de da ikke se Vores tegn? De tilintetgjorte byer og vandet, der giver liv til den udtørrede jord? Men de vantro spørger Muhammed: Hvornår kommer dommedag så - hvis du siger sandheden? Muhammed skal sige til dem, at det ikke nytter noget at tro, at de kan få henstand, når dommedag først er indtruffet. Han skal vende sig væk fra dem og vente. De venter også (32:30).

Se hele sura 32 på engelsk her

Til toppen

En dag på 1000 år

Se evt. beskrivelsen af de 1000 år i Johannes' Åbenbaring: Satan blev bundet i 1000 år mens "den første opstandelse" finder sted.

Kun af ler første gang

32:9: Allah præciserer, hvordan både ler og sæd er involveret i skabelsen. Se også

 

 • Sura 23 - hele skabelsesprocessen

 • Sura 86 - sæden udgår fra et sted mellem lænder og ribben 

Måske vil de vende om?

23:21: Måske vil de vende om, når de smager straffen? Men i sura 23 ovenfor har Allah ellers lige konstateret, at menneskene ikke bliver ydmyge, selvom Han straffer. De også

 

 • Sura 35 - Allah taler om "de sædvanlige indgreb

 • Sura 7 - Mønsteret gentager sig

 • Sura 6 - Folkene ramt med ulykke igen og igen, men Satan gjorde, at de ikke blev ydmyge

Noget tyder på, at "islams evolutionsmekanisme" ikke fungerer helt efter Allahs hensigt ...

 

(76) Sura 52: Bjerget (49 vers)

Himlen vil svinge og bjergene komme i skred

Allah sværger ved et skrift, der er optegnet på udbredt pergament, og ved Kabaen, at Hans straf nok skal falde. Så vil himlen svinge frem og tilbage, og bjergene vil komme i skred. På den dag vil det ikke være godt for de vantro. De vil blive kastet i Helvedes ild som gengæld for deres gerninger, og der vil blive sagt: Det er den ild, I kaldte for løgn! Er det måske trolddom? Brænd nu i den! (55:16)

 

Skjulte perler i Paradis

De gudfrygtige vil derimod fryde sig i lyksalighedens haver. De vil ligge tilbagelænet på lejer i række, og Allah vil give dem sortøjede jomfruer (52:20).  Unge tjenere vil gå rundt og servere for dem, "som skjulte perler" (52:24). De vil tale om, hvordan de tidligere var ængstelige. Men så skånede Allah dem for den hede straf.

Har de måske adgang til det skjulte ligesom Muhammed?

Allah befaler Muhammed at fortsætte med at advare. Han forsikrer, at Muhammed hverken er besat eller en digter, sådan som de siger (52:30). Muhammed skal blot sige til de formastelige: Hold udkig efter dommedag!

De siger, Muhammed har opfundet det hele. Men Allah siger: Så lad dem frembringe et budskab magen til dette, hvis de taler sandt (52:34). Eller er de måske skabt af intet? Har de skabt himlen og jorden? Har de måske magten? Skulle Allah måske have sønner og døtre? Eller har de måske adgang til det skjulte, så de kan skrive det hele ned?

 

Profeti om tordenskraldet

Eller de har måske lagt listige planer? I så fald garanterer Allah, at de selv vil blive overlistet. Muhammed skal blot lade dem være - indtil den dag, hvor de bliver ramt af tordenskraldet (52:45). Muhammed skal blot vente tålmodigt på, at dommen falder, og stå i bøn om natten. 

Se hele sura 52 på engelsk her

Til toppen

En aramæisk beværgelse?

På arabisk hedder sura 52 "At-Tur". Ordet "Tur" er ikke arabisk. Det er aramæisk (se fx her).  "Tur" er fundet i mandæiske besværgelser, hvor man først  påkalder magterne og derefter udtaler forbandelsen. Vers 1-14 har stor lighed med en sådan mandæisk troldomsforbandelse. Se mere i denne video, minut 26:45

Sortøjede jomfruer

52:20: Hourier i lyksalighedens haver. Se mere om kvinderne i lyksalighedens haver:

 • Sura 56 - elskovsfulde jomfruer

 • Sura 78 - kvinder med svulmende bryster

 • Sura 55 - jomfruer i afskærmede telte

Tordenskraldet

Tordenslaget vil falde i Muhammeds levetid, da han jo kan vente tålmodigt på det. Mere om tordenslaget:

 • Sura 101 - hvad Tordenslaget er

 • Sura 41 - tordenslaget ramte Ad og Thamud

 • Sura 69 - tordenslaget ramte Thamud, mens Ad blev tilintetgjort af en sandstorm

 

(77) Sura 67: Herredømmet (30 vers)

Skyts mod satanerne

Allah siger: Velsignet være Han, som har herredømmet (67:1). Han fortæller, at Han er i stand til alt: Han har skabt død og liv for at sætte menneskene på prøve. Han har skabt syv himle, og der er ingen revner i den. Den nederste himmel er endda smykket med lys som skyts mod satanerne (67:5). 

De, der ikke tror på det, vil blive kastet i Helvede. Det vil foregå sådan: Der vil lyde stønnen, og hver gang en ny flok kastes i, så spørger vogterne, om der da aldrig kom en advarer til dem. Og de vil fortyde bitterligt og ønske, at de dog bare havde hørt efter. Så var de aldrig kommet i Helvede (67:10).

 

Nogen skjuler deres gudsfrygt

Men de, der frygter Allah i det skjulte, har en stor løn i vente. Uanset om man taler skjult eller åbent, så ved Allah godt, hvad ens hjerte rummer. Skulle Han ikke have den viden? Han, der har skabt alt?

Kan I føle jer i sikkerhed?

Allah spørger menneskene: Hvordan kan I føle jer i sikkerhed for, at Allah ikke lader jer synke i jorden? (67:16) Eller sender en sandstorm ned over jer? Se bare på fuglene, der flyver. De har ikke andet end Allah til at holde sig oppe (67:19). Hvem andre end Allah kunne være en hærstyrke for jer, og hjælpe jer? (67:20) Hvem kunne forsørge jer, hvis Allah trak sin forsørgelse tilbage?

De spørger stadig Muhammed, hvornår dommedag så kommer (67:25). Muhammed skal sige, at han kun er en advarer, og at kun Allah ved, hvornår det sker (67:26). "I skal få se, hvem af os, der i vildfarelse", skal han sige.

Se hele sura 67 på engelsk her

Til toppen

67:5: Stjernekrig mod satanerne. Læs mere om fænomenet i sura 15.

67:19: Kun Allah holder dem oppe .

En hærstyrke

67:20: Det er 2. gang, Allah nævnes som krigsgud. Første gang var i sura 37: "Vor hær vil få sejr". 

 

(78) Sura 69: Det Kommende (52 vers)

De satte sig op mod udsendingen

Allah spørger retorisk: Hvordan kan du vide, hvad Det Kommende er? Han fortæller så om Tordenslaget, som tilintetgjorde Thamūd, og hvordan Han udslettede Ād med en sandstorm, som varede i syv nætter og otte dage. Intet er tilbage af Ād. De satte sig op mod Allahs udsending (69:10).

 

Den der får sit skrift i højre, og den der får sit skrift i venstre hånd

Allah beskriver dommedag: Når der blæses i hornet, vil jorden og bjergene vil løftes op og blive knust til støv. Himlen vil åbne sig, og englene vil stå ved revnens sider, mens otte af dem bærer Allahs trone (69:17). Alle bliver ført frem for Allah. De, som får deres skrift i den højre hånd, vil få et behageligt liv i Haven med alt, hvad de kan spise og drikke. Men de, der får deres skrift i den venstre hånd, vil blive grebet, bundet og, lagt i en 70 alen lang lænke (69:32). De vil drikke materiefyldt væske og brænde i helvedesilden. Deres magt og rigdom vil ikke nytte dem noget nu.

 

Hvis Muhammed havde løjet, havde han været død

Allah sværger, at Koranen er en ædel udsendings ord (69:40). Ikke en digters, som de påstår.

Hvis Muhammed havde udspredt rygter og usandheder om Allah, så havde Allah grebet ham og skåret hans pulsåre over (69:46). Ingen havde kunnet hindre det.

 

Allah ved, at nogle af Muhammeds tilhørere kalder Koranen for løgn. Han ved godt, at den er en plage for de vantro. Men den er den sikreste sandhed (69:51).

Se hele sura 69 på engelsk her

Til toppen

Muhammeds pulsåre

69:46: Muhammed døde i 632. Ifølge islamisk overlevering døde han formentlig af eftervirkningerne af forgiftet lam, som en jødisk kvinde i Khaybar i 628 serverede for ham efter at hendes mand, far og onkel var dræbt. Muhammed døde ikke dengang, men fik skader. I en hadith fortæller Aisha, at profeten i sine dødssmerter, sagde:

"Åh! Jeg mærker stadig smerten forårsaget af den mad, jeg spiste i Khaibar, og denne gang føler jeg, at min pulsåre bliver skåret over af den gift"

​Læs mere

 

(79) Sura 70: Himmelstigerne (44 vers)

For Allah er 50.000 år blot en dag (dommedag)

Nogen spørger Muhammed om den uafvendelige straf. Allah svarer, at den ikke kan afværges for de vantro. Allah råder over himmelstigerne. Allah fortæller, at englene og Gabriel vil stige op til Ham på dommedag. Den dag vil vare 50.000 år. De vantro ser den som noget fjernt, men Allah ser den som nær (70:7). Så Muhammed skal udvise tålmodighed.

 

Allah beskriver dommedag: Himlen vil være som smeltet kobber. På den dag vil de, som forbrød sig, som vendte ryggen til og gik deres vej, eller som pugede sammen, ønske, at de kunne løskøbe sig selv, deres sønner, deres hustru, deres slægt. Som om det kunne frelse dem. Men nej, den flammende ild vil flå huden af deres hoveder (70:16)

 

De vil blive hædret i Paradis

Allah har skabt mennesket sådan, at det er bekymret i modgang og gerrig i medgang. Dog ikke de, som overholder deres bønner, giver almisse, og som tror på dommens dag. Og som værner om deres køn, dog ikke over for deres hustruer og slavinder (70:30). Og som er påpasselige med det gods, der er dem betroet. De vil blive hædret i Paradis.

 

Allah kan kan skifte de vantro ud med nogle, der er bedre

Allah spørger Muhammed om de vantro, som har så travlt med Muhammed? Ønsker de at komme i lyksalighedens haver? Nej, de ved udmærket godt, hvad Allah har skabt dem af. Allah sværger, at Han kan skifte dem ud med andre, der er bedre end dem (70:41).

 

Muhammed skal bare lade dem bare snakke og fordrive tiden. På dommedag skal de nok blive ydmyge.

Se hele sura 70 på engelsk her

Til toppen

Himlen på dommedag? 

Slavinder og sex

70:30: Koranen anerkender sex med kvindelige slaver som en helt normal og tilladt ting. Også i sura 23 blev det nævnt, at man ikke behøvede at "vogte sit køn" over for de kvindelige slaver. Muhammed fik selv adskillige kvindelige sex-slaver, da han kom til Medina. Se mere her

 • Sura 33 - slavinder som Allah har givet Muhammed i bytte er tilladte for ham

 • Sura 4 - tilladelse til at have sex med slavekvinder, som er gift

 • Sura 66 - Muhammed grebet i sex med slavepigen Maria i sin hustru Hafsas hus

 

(80) Sura 78: Budskabet (40 vers)

Bjergene som teltpæle

Folk spørger hinanden om det vældige budskab om dommedag, som de er uenige i. Allah siger: Bare vent - de skal få se! Har han måske ikke skabt himlen og jorden, og skabt mennesket som par? Har Han ikke gjort jorden til et hvilested, med bjergene som teltpæle (78:7) og de syv himle som faste bygningsværker ovenover? Har Han ikke skabt natten og dagen - og en lysende lampe? (78:13)

 

Lige for lige

Allah siger, at afgørelsens dag er fastsat. Der blæses i hornet, himlen åbnes, og menneskene kommer i flokke. Bjergene kommer i skred. For de overmodige venter Helvede, hvor man ikke kan få andet at drikke end hedt, forrådnet vand (78:25). Det er gengæld for, at have kaldt Allahs tegn for løgn. Lige for lige (78:26).

 

Vin og svulmende bryster i Paradis

For de gudfrygtige venter derimod haver og vingårde, og jævnaldrende kvinder med svulmende bryster (78:33) og et altid fyldt bæger (78:34). Der vil de ikke høre dårlig tale eller løgn. De vil dog ikke kunne henvende sig til Allah. Kun den, som Allah vil, kan få lov at tale. 

 

Allah advarer om den nært forestående straf. Når den rammer, vil de vantro sige: Gid jeg var støv (78:40).

Se hele sura 78 på engelsk her

Til toppen

Koranens kosmologi

78:7: Bjerge som teltpæle. Billedet af beduinteltet med teltpæle gør det lettere at forstå, hvorfor himlen vil svinge frem og tilbage, når bjergene kommer i skred på dommedag i sura 52 ovenfor. Og at jorden er bredt ud som et tæppe i sura 51.

Vin i Paradis

78:33: Jo, den er god nok. Der er vin. Se også:

 

 • Sura 16 - Allah lovprises for at forsørge menneskene med vinstokke der kan give berusende drikke

 • Sura 83 - udsøgt vin i Paradis

 • Sura 47 - floder med vin i Paradis

 

(81) Sura 79: Dem, der strækker ud (46 vers)

 

De ormædte vantro vækkes på dommedag

Allah sværger ved "dem, der strækker ud", og som flyver afsted og styrer alt: Dommedag vil komme. Det ene jordskælv vil følge det næste, og de døde skal genopvækkes. Den dag vil de vantro sige: Skal vi virkelig tilbage til den første tilstand, selvom vi er ormædte knogler? (79:11). Det skal de. De vil vågne til ét eneste skrig.

 

Farao ville ikke ledes

Allah spørger Muhammed, om han hørt fortællingen om Moses (79:15). Moses gik til Farao og spurgte, om Farao ikke kunne tænke sig at blive renset, og om Moses ikke skulle lede ham til Allah. Men Farao var opsætsig og kaldte Allahs tegn for løgn. Han kaldte folk sammen og råbte: "Jeg er jeres øverste herre". Så gjorde Allah ham til et advarende eksempel (79:25).

Skulle det være sværere end at bygge himlen?

Allah har bygget og formet himlen, skabt nat og dag og siden bredt jorden ud (79:30). Skulle I være sværere at skabe en himlen?, spørger Han. På dommedag, når den største flodbølge kommer, da vil de overmodige, som valgte det jordiske liv, havne i helvedesilden. Men de, der frygtede deres Herre og nægtede sig selv, hvad de havde lyst til, vil komme i Haven.

 

Muhammed bliver igen spurgt om, hvornår Timen så vil indtræffe. Men Allah siger til ham: Hvordan skulle du kunne sige det?. Du kan blot advare. Når de ser Timen, vil det være som om de kun har ventet en aften (79:46)

Se hele sura 67 på engelsk her

Til toppen

Når de vantro genopvækkes

79:11: De vantro taler sammen inden genopvækkelsen

Har du hørt om Moses?

67:15: Allah har naturligvis allerede fortalt om Moses mange gange. Se fx:

 

 • Sura 7 - Allah fortæller om Moses første gang

 • sura 20 - Allah spurgte første gang om Muhammed havde hørt beretningen om Moses.

Hvad blev skabt først?

79:30: Her fortæller Allah, at himlen bliver himlen skabt først. Men i sura 41 var det vist jorden, der blev skabt først.

 

(82) Sura 82: Spaltningen (19 vers)

Der er nogle, der vogter på jer

Allah beskriver dommedag: Himlen vil spaltes og stjernerne spredes. Havene går over deres bredder, og gravene åbnes. Alle vil vide, hvad de gjort og ikke gjort.

Allah spørger de vantro mennesker, hvad det er, der har bedraget dem. De kalder dommen for en løgn! Men de skal vide, at der er nogen, der vogter på dem (82:10), og som skriver ned (82:11). De fromme vil komme i lyksalighed, mens de skamløse vil komme til at brænde i helvedesilden.

 

Hvordan kan du vide, hvad Dommens dag er?, spørger Allah retorisk. Han svarer selv: Det er den dag, hvor ingen kan gøre noget for nogen, og hvor alting beror på Allah" (82:19).

Se hele sura 82 på engelsk her

Til toppen

Der er nogen der vogter

82:10: Allah ved altid, hvad man gør. Se også:

 • Sura 86 - der findes ingen, som ikke har vogtere

 • Sura 72 - der er vogtere på Muhammed, som holder øje med om han viderebringer budskabet

 • Sura 6 - Allah har magten og har sendt vogtere ud på alle

 • Sura 26 - Allah ser dig, Muhammed

 • Sura 64 - Allah ved alt om jer

 

(83) Sura 84: Kløvningen (25 vers)

Han var glad blandt  sine folk

Allah fortæller mere om dommedag: Det er den dag, hvor alting adlyder Allah. Himlen kløves, og jorden kaster alt sit indhold bort. Den, der i sit liv har stræbt mod Allah, vil få sit skrift i den højre hånd. Han vil gå glad tilbage til sit folk.

Men den, der får sit skrift fra ryggen, skal brænde i helvedesilden. Han var glad blandt sine folk (84:13) og troede aldrig, det ville ændre sig. Men Allah så ham...

Hvorfor vil de ikke kaste sig ned, når Koranen bliver læst op?

Allah sværger og raser mod de vantro: I kommer længere og længere ud! Han spørger, hvorfor de ikke vil tro og kaste sig ned, når Koranen bliver læst op for dem (84:20). Men nej. De vantro kalder den for løgn.

Muhammed skal forkynde dem en pinefuld straf. Men de, der tror og gør gode gerninger har løn uden forbehold i vente (84:25)

Se hele sura 84 på engelsk her

Til toppen

84:13: Han var glad blandt sine folk. Men Allah så ham, jf. sura 82

 

(84) Sura 30: Byzantinerne (60 vers)

 

Allah som krigsgud

Allah siger, at Byzantinernes hær blev besejret "i landet nærved" (30:2). Men Han forudser, at de igen vil sejre om nogle år. Når det sker vil de troende fryde sig over Allahs hjælp. Det er Allah, der afgør tingene, og Han hjælper hvem Han vil. Det er et løfte (30:6).

De gjorde det mod sig selv

Mange tror ikke på, at de skal møde Allah på dommedag. Men Allah fortæller, at Han har skabt alting i sandhed og til en fastsat frist. Har de da aldrig set, hvordan det er gået med de mægtige folk, der levede før dem? Deres udsendinge bragte dem klare beviser. Men de kaldte Allahs tegn for løgn og drev spot med dem. Allah gjorde dem ikke uret, da Han tilintetgjorde dem. De gjorde uret mod sig selv. De handlede ondt. (30:10).

 

Skabelsen er tegn på at Allah kan genskabe mennesket på dommedag

Allah fortæller, at på dommedag vil menneskeheden blive opdelt i to (30:14): De, der tror og gør gode gerninger vil blive lyksaliggjort, mens de vantro vil smage straffen i Helvede.

 

Allah kan kan genoprejse mennesket på dommedag, på samme måde som Han giver jorden liv igen efter at den er død (30:19). Blandt Hans tegn er, at Han skabte mennesket af støv (30:20), og at Han skabte hustruen af manden og satte kærlighed og barmhjertighed mellem dem (30:21).

 

Det er også et tegn, at Han skabte himlene og jorden - og menneskene med forskellig farve og sprog (30:22). Han skabte søvnen om natten og dagen til stræben efter Hans gunst. Det er også et tegn, at himlen og jorden kun består på Allahs befaling . Derfor vil menneskene også komme frem fra jorden, når Allah befaler det (30:25). 

 

Det er menneskets natur at underkaste sig Allah

Allah er ophøjet, og alle er Ham underdanige. Allah illustrerer det med en lignelse: Er jeres slaver måske på lige fod med jer selv? (30:28) Sådan fremlægger Allah tegnene nøjagtigt for folk, der kan forstå. Derfor skal man vende sig mod religionen. Det er den rette religion, og det er menneskets natur at være gudssøgende. Frygt Mig og hold bøn, siger Allah. Vær ikke blandt dem, der sætter andre ved Allah side - eller blandt dem, der forårsager splittelse og gør deres religion til retninger og bare fryder sig over deres eget (30:32).

Både modgang og medgang fører til utaknemmelighed

Allah fortæller om menneskenes utaknemmelighed. Når de har modgang, påkalder de Ham, men når Han så har hjulpet, så sætter de andre ved Hans side. De fryder sig når det går godt, men når noget ondt så rammer dem som straf deres synder, mister de modet. Allah tildeler rundhåndet til nogle, og knap tilmålt til andre (30:37). Derfor skal man give til slægtningene og de fattige. Alt hvad man giver, vil man få dobbelt igen hos Allah.

Allah har påtaget sig at hjælpe de troende

Allah mener, at utaknemmeligheden og fordærvet er blevet tydeligt. Han vil lade de utaknemmelige smage noget af det, de har gjort. Han har før sendt udsendinge ud og hævnet sig på dem, der forbrød sig. Allah påtog sig at hjælpe de troende (30:47). Det er vigtigt af man vender sig mod den rette religion før straffen falder. For på den dag bliver man delt. "Se dog sporene af Allahs barmhjertighed", siger Allah: Han giver jorden liv efter den er død. Han giver de døde liv. Han kan alt (30:50).

 

 Allahs løfte vil blive til virkelighed

Allah siger til Muhammed, at han (Muhammed) kan ikke få de døve til at høre eller få de blinde ud af deres vildfarelse. Kun de, der overgiver sig til Allah vil høre. Allah har givet dem alle slags lignelser i denne Koran. Allah forklarer Muhammed, at selv hvis Muhammed bragte dem et tegn, ville de vantro alligevel bare sige: I er kun bedragere (30:58). Sådan forsegler Allah de vantros hjerter. Muhammed skal bare holde ud.

 

Allahs løfte skal nok blive til virkelighed (30:60).  

Se hele sura 30 på engelsk her

Til toppen

Byzantinerne blev besejret

30:2: Dette er et af de få steder i Koranen, der kobler den til historiske begivenheder. De zarathustriske persere sejrede over de kristne Byzantinere ved Antioch i 613. Allah havde jo i sura 67 ovenfor sagt, at Allah kan være en hærstyrke. Ifølge nogle korankommentarer indvendte nogle, at Allah så var ineffektiv som krigsgud, fordi perserne jo havde sejret over de monoteistiske byzantinerne. På den baggrund blev verset åbenbaret. I 622 sejrede Byzantinerne så over perserne, og Allahs profeti gik i opfyldelse.

Den lange krig mellem Byzantinerne og Perserne udmattede begge parter. Det gjorde dem sårbare over for arabernes pludselige opkomst og invasion.

Tom Hollands bog "In the Shadow of the Sword fortæller om, hvordan islam opstod ovenpå de to imperiers gensidige udmattelse. Se anmeldelsen.

Billedet: Det Byzantinske Rige og det persiske Sassaniderige på Muhammeds tid.

Allahs løfte

30:60: Allahs løfte er, at Han vil hjælpe de troende, jf. 30:47. Men se også:

 • Sura 37 - Allahs hær vil sejre

 • Sura 21 - Allahs retfærdige tjenere vil arve landet

 • Sura 29 - løftet ved al-Aquaba: Mænd fra Medina lover Muhammed troskab og støtte

 • Sura 8 - Allah hjælper muslimerne med en hær af usynlige engle

 • Sura 110 - Løftet går i opfyldelse

 

(85) Sura 29: Edderkoppen (69 vers)

 

Prøvelse og kamp - Allah vil se, hvem der lyver

Allah taler om prøvelse og kamp for de troende: Regner de virkelig med, at de kan sige, at de tror, uden at blive udsat for prøvelse? Nej, Allah, vil vide, hvem der mener det, og hvem der lyver (29:3). De, der begår onde handlinger kan ikke løbe fra Allah. Men den, der kæmper, kæmper for sin egen skyld. Ikke for Allahs. Allah er uafhængig. Hvis man tror og gør gode gerninger, så vil Han tilgive de onde handlinger og kun gengælde for de gode (29:7). 

 

Allah har pålagt menneskene, at man skal være god ved sine forældre. Men hvis forældrene bekæmper én for få én til at sætte andre ved Allahs side, så skal man ikke adlyde dem (29:8). 

 

Allah vil vide, hvem der er hyklere

Allah siger, at der er nogen, som siger, at de tror. Men når de må lide for Allahs skyld, så tror de, det er Allahs straf, selvom det i virkeligheden er prøvelser fra mennesker. Hvis der så kommer hjælp fra Allah, siger de, at de var på Allahs side hele tiden. Allah vil vide, hvem der tror rigtigt, og hvem der er hyklere (29:11). De vantro siger til de troende, hvis de følger deres vej, så vil de se bort fra deres forseelser (29:12). Men de lyver, siger Allah, og de vil blive draget til ansvar på dommedag.

Abrahams folk tog kun afguder på grund af deres venskaber

Allah fremhæver de tidligere profeters eksempler. Hans udsending Noah levede blandt sit folk i 1000 år på nær 50 (29:14). Så frelste Allah ham og druknede alle dem, der handlede uret. Og Abraham sagde til sit folk, at de skabte en løgn ved at tjene afgudsbillederne ud over Allah. Abraham advarede dem mod at kalde det for løgn og sagde at de skulle tjene Allah. Da hans folk så ville brænde ham, frelste Allah ham fra ilden (29:24). Abrahams folk havde kun taget sig afgudsbillederne på grund af deres indbyrdes venskab i det jordiske liv. Men på opstandelsens dag, når de skal i Ilden, vil de forbande hinanden (29:25).

 

Lot ville udvandre for Allahs sag

Lot troede på Abraham og sagde: Jeg vil udvandre til min Herre (29:26). Han fortalte til sit folk, at de var skamløse, fordi de gik til mænd og begik landevejsrøverier. Men det eneste svar han fik, var: Så bring os da Allahs straf, hvis du taler sandt. Lot bad Allah hjælpe sig mod dem. Så udslettede Allah folket og reddede Lot og hans familie. Undtagen Lots kone, for hun var en af dem, der sakkede bagud (29:33).

 

Kun de, der har viden forstår Allahs lignelse

Allah giver flere eksempler på folk, Han har straffet: Madyan, Ād og Thamūd, Kora, Farao og Hāmān (29:39). Hver eneste gang bragte udsendingene klare beviser, men folk var hovmodige og beskyldte dem for løgn. Nogle folk lod Allah drukne, andre lod Han synke i jorden. Men det var ikke Allah, der handlede uret. De handlede uret mod sig selv. De, der har andre guder end Allah er som edderkoppen: De har taget sig et skrøbeligt hus til bolig. Kun de, der har viden forstår Allahs lignelser (29:43).

 

Vores gud og jeres gud er den samme

Allah siger, at Muhammed skal blot læse op og holde bøn. De troende skal kun strides på den pæneste måde med Skriftens folk. Bortset fra de af dem, der handler uret. De skal sige: "Vores gud og jeres gud er én, og til Ham overgiver vi os" (29:46). De, som tidligere har fået Skriften, de tror på den, siger Allah. Kun de vantro afviser Allahs tegn.

Muhammed har aldrig tidligere læst et skrift op eller skrevet med højre hånd

Allah siger, at der er et tydeligt tegn i, at Muhammed aldrig førhen har læst noget skrift op eller skrevet med sin højre hånd. Havde han det, ville de, der kalder det bedrag, jo kunne tvivle (29:48). Nej, det er et tydeligt tegn. Kun de, der handler uret afviser det. De spørger også, hvorfor der ikke er sendt tegn fra Allah ned til Muhammed. Men Muhammed skal blot sige, at tegnene alene beror hos Allah. Muhammed er kun en advarer. Det må være nok for dem, at Skriften er sendt ned (29:51). Allah er tilstrækkelig som vidne. Og Helvede vil omslutte de, der tror på bedraget.

Det hinsidige er livet

Til de troende siger Allah: Min jord er vid, og det er Mig, I skal tjene. Han lover, at de, der holder ud, nok skal komme i Haven. Det jordiske liv er kun tidsfordriv. Det hinsidige er livet (29:64). Havde folk dog bare den viden! Men lad dem blot være utaknemmelige lidt endnu, siger Allah Har de slet ikke set, at Allah har skabt et sikkert, fredhelligt område, mens folkeslagene rundt omkring er blevet fejet bort? Ingen handler mere uret end den, der kalder sandheden for løgn.

Allah afslutter med at love, at de, der kæmper for Allah,  vil blive ledt ad Hans vej. Allah er med dem, der handler godt (29:69).

Se hele sura 29 på engelsk her

Til toppen

De første hyklere

29:11: Dette er første gang i Koranen, atAllah nævner hykleri. Efter udvandringen til Medina blev hykleri et hyppigt tema i Koranen. Læs mere:

 • Sura 2 - hykleri er en sygdom i hjertet

 • Sura 3 - hyklerne ville ikke kæmpe ved Uhud i 625

 • Sura 33 - hyklerne ville ikke kæmpe ved skyttegraven i 627

 • Sura 4 - hyklerne er venner med de vantro

 • Sura 9 -  hyklernes moske i Medina blev brændt

Den lille forskel

29:14: Ifølge Det Gamle Testamente blev Noah 950 år gammel. Han var 600, da syndfloden kom.

 

29:24: Se mere om Abraham, der skulle brændes i sura 21

Lot udvandrede til Allah

29:26: Lot og hans familie blev reddet fra Allahs udslettelse, da de udvandrede. Bortset fra Lots hustru. Hun sakkede bagud og ikke forlod byen i tide. ​Se mere:

 • Sura 26 - en gammel kone sakkede bagud

 • Sura 27 - Lots hustru var bestemt til at være en af dem, der sakker bagud

 • Sura 66 - Lots hustru var troløs

Et løfte ved al-Aqaba

Beretningen er: I 622 mødtes Muhammed hemmeligt med nogle mænd fra Medina, som var konverteret under en pilgrimsfærd i 620. De så muligheden for, at Muhammed kunne hjælpe dem med  indbyrdes stridigheder i Medina. De tilbød ham beskyttelse og aflagde et løfte om at adlyde Muhammed, herunder også yde ham støtte med våben (Den anden ed ved al-Aqaba). 

Herefter opfordrede Muhammed de troende til at emigrere til Medina. Nogle valgte dog at blive (hyklerne).

Muhammed var ifølge historien selv den sidste, der forlod Mekka. Dette var nok ikke tilfældigt - i lyset af historien om Lot. (Husk at i sura 17 fortæller Allah, at byerne "plejer" at blive tilintetgjort, når udsendingen forlader dem.)

 

Ifølge beretningen ville mekkanerne slå Muhammed ihjel, da de nu så ham som en sikkerhedstrussel. ​Men Muhammed snød dem ved at lade sin svigersøn Ali ligge i sin seng, så det så ud som om han stadig var der.

 

De dræbte dog ikke Ali, som i stedet blev nogle dage og afviklede nogle af Muhammeds forretningsmæssige udeståender.  

 

(86) Sura 83: De karrige (36 vers)

Kun de, der forbryder sig kan kalde det for løgn

Allah udbryder: Ve de karrige! Det er dem, der forlanger fuldt mål af andre men selv snyder med vægten. De stå til regnskab over for Allah på dommedag. Allah afslører, at de skamløses gerninger findes i et skrift, der hedder Sidjdjīn. Ve dem, der kalder det for løgn!

Kun de, der er syndige og begår overtrædelser, kan kalde det for løgn (83:12). De påstår, at Allahs tegn er sagn fra tidligere slægter. Men de vil brænde i helvedesilden.

 

Udsøgt vin i Paradis

De frommes fortegnelse findes i et skrift, der hedder Illiyyūn. De vil komme til at ligge på hynderne i lyksalighed og få udsøgt vin at drikke (83:25). Vinen vil være forseglet med moskus, iblandet noget fra kilden Tasnīm (83:27). 

På dommedag er det de troende der ler af de vantro

Allah fortæller, hvordan det bliver i efterlivet: De, der har forbrudt sig, lo engang ad dem, der troede. De blinkede til hinanden, når de troende kom forbi, og var i højt humør (83:31). Men på dommedag er det de troende, der ler ad de vantro, mens de ligger der på hynderne og ser de vantro få deres straf for det, de gjorde.

Udsøgt vin i paradis. Billedet: Shah Abbas and Wine Boy

Se hele sura 83 på engelsk her

Til toppen